فرم تغییرات ساکنین مجتمع

ثبت اطلاعات ساکنین در سامانه هومیار، مستلزم بروز رسانی اطلاعات مذکور، بعد از تغییر ساکنین مجتمع خواهد بود. به همین منظور، فرم ساده ای در بخش

ادامه مطلب