آداب آپارتمان نشینی

نکات زیر را می توان به عنوان بخشی از آداب آپارتمان نشینی بیان کرد: مساحت هر واحد آپارتمان، مبنای محاسبه شارژ و حق السهم هر

ادامه مطلب

فرم تغییرات ساکنین مجتمع

ثبت اطلاعات ساکنین در سامانه هومیار، مستلزم بروز رسانی اطلاعات مذکور، بعد از تغییر ساکنین مجتمع خواهد بود. به همین منظور، فرم ساده ای در بخش

ادامه مطلب