مرداد, ۱۳۹۲ | پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی - هوميار
صفحه نخست | سامانه هومیار | سوالات متداول | تماس با ما | درباره ما                به نام خدا
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی – هوميار
(امروز دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ )
خوش آمديد (ورود به سيستم)(کاربر جدید)
ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ
برچسب‌ها:

aparteman2

ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ دارد در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻚ واﺣﺪی، اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺴﻴﺎری دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮاز ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﻮﺳﻌﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ. ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎدﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺴﻴﺎری دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮاز ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﻮﺳﻌﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ. ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎدﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دﻻﻳﻞ، ادﺑﻴﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻛﺪورتﻫﺎ و اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﺮوز اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ، ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺸﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻼش ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ اﻣﻴﺰﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ : ۱-ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮدودر اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه را اﻧﺘﺨﺎبﻣﻲﻛﻨﺪ.

( ...ادامه متن... )

تاريخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]
روش قانونی تعیین سهم شارژ مالکین آپارتمان از هزینه های مشترک
برچسب‌ها:

sharg

پس از حذف یارانه حامل‌های انرژی و آب از قبوض، بسیاری از هزینه‌های بنیادین ساختمان که تا به حال به چشم نمی‌آمدند چند برابر شدند، به‌طوری که تقسیم آنها برای ساختمان به معضلی جدی تبدیل شد.

به عنوان مثال تا به حال هزینه ی آسانسور برای طبقات مختلف به صورت یکسان محاسبه می‌شد ولی جدیدا طبقات پایین آپارتمان نسبت به هزینه‌ای که منطقا بر عهده آنها نیز قرار گرفته است معترض گشته‌اند.

در این قسمت سعی داریم به تعدادی از طرق تعیین سهم هزینه‌های مشترک اشاره کنیم.

از بررسی قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، به دو طریق می‌توان سهم مالکین از هزینه‌های مشترک ساختمان را تعیین کرد. اول طریق قانونی و دوم طریق قراردادی. بدیهی است چنانچه مالکان هر یک از دو طریق یاد شده را انتخاب و اجرا نمایند عمل بدان طریق برای همه آنها الزامی خواهد بود.

اول: تعیین سهم مالکین به طریق قانونی

ماده ۴ قانون تملک می‌گوید: حقوق و تعداد و همچنین سهم هر یک از مالکین قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک مناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد.

( ...ادامه متن... )

تاريخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]
اساس نامه آپارتمان نشینی
برچسب‌ها: ,

اساس نامه آپارتمان نشینی

aparteman

از آن جا که آپارتمان محل سکونت افراد است و تمام اتفاقات و مراحل مختلف زندگی اعضای خانواده در همین محل شکل می گیرد و تاثیر می پذیرد بهتر است که همه افراد برای ایجاد آرامش و آسایش بیشتر و در عین حال حفظ و ارتقای موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود با قوانین اجتماعی مربوط به آپارتمان نشینی آشنایی کامل داشته باشند و در انجام و رعایت کامل آن بکوشند.

نکاتی که در اینجا یادآور می شویم گوشه ای از قوانین اجتماعی آپارتمان نشینی است و در صورتی که مورد توجه و اجرا قرار بگیرد اغلب مشکلات و سختی های مجتمع نشینی را در خود حل می نماید و آرامش و آسایش خانه های قدیمی را به ارمغان می آورد.

لازم است بپذیریم که آپارتمان ملک شخصی ما نیست و به نسبت واحدهای موجود در مجتمع دارای شریک هستیم.

ما تنها به میزان مالکیتی که در آن مجتمع داریم حق دخالت در امور و ارایه نظر داریم.

( ...ادامه متن... )

تاريخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]
آلودگی هوای داخل خانه و روش های کنترل و پاکسازی آن
برچسب‌ها: , ,

1

مقدمه:

وقتی صحبت از آلودگی هوا به میان می آید، تصویر خیابانی شلوغ و پرترافیک یا دود خارج شده از کارخانه های صنعتی در ذهن ایجاد می شود. هر چند خودروها و وسایط نقلیه از علل اصلی آلودگی هوا هستند اما آلودگی هوا تنها مربوط به خیابان ها و مناطق صنعتی نیست، هوای خانه هم می تواند آلوده باشد. تاثیر این آلودگی حتی گاهی می تواند خیلی زیان آورتر و خطرناک تر از آلودگی فضای بیرون باشد. افراد زمان زیادی از شبانه روز را در خانه و فضاهای بسته می گذرانند. کودکان، سالمندان و بیماران که در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند بیشتر از دیگران در خانه هستند، به همین دلیل لازم است به آلودگی هوای خانه و راه های کاهش آن بیشتر توجه شود. برخی از آلاینده های هوای داخل خانه عبارتند از چسب ها و رنگ­ها، مواد غذایی مانده یا فراموش شده، شوینده ها و پاک کننده ها، محصولات بهداشتی و آرایشی، دستگاه های کپی و پرینت، ضایعات حیوانات، دود سیگار، آلودگی تولیدی دائمی حاصل از مصالح بکار رفته در ساخت ساختمان و…

آلودگی هوای داخلی یکی از پنج  خطر زیست محیطی برای سلامتی است .

( ...ادامه متن... )

تاريخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۱]
قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها

ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یکساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده ۳ – حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترکغیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

( ...ادامه متن... )
تاريخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]