مجمع عمومي و انتخاب مديران ساختمان | پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی - هوميار
صفحه نخست | سامانه هومیار | سوالات متداول | تماس با ما | درباره ما                به نام خدا
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی – هوميار
(امروز دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ )
خوش آمديد (ورود به سيستم)(کاربر جدید)
مجمع عمومی و انتخاب مدیران ساختمان

مجمع عمومی
بعد از آشنایی با قانون و اطلاع از وظایف خود نسبت به نگهداری از قسمتهای مشترک ساختمان ، حال باید
برای سامان دادن به امور آپارتمان با سایر مالکین یا نمایندگان قانونی آنها دور هم جمع شوید و در مورد اداره
درست ساختمان چاره اندیشی کنید. از نظر قانون ، جلسه ای که مالکان یا نمایندگان آنها برای اداره آپارتمان
تشکیل می دهند مجمع عمومی نامیده می شود.
براساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی اگر تعداد مالکین از سه نفر بیشتر باشد مجمع عمومی باید تشکیل شود
و طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی مجمع عمومی مالکین باید حداقل یک بار در سال تشکیل شود.
معرفی نماینده مالک برای شرکت در جلسه مجمع عمومی
در جلسه مجمع عمومی معمولا” باید مالکین آپارتمانها شرکت کنند اما مالک می تواند به جای خود نماینده
ای معرفی کند .و در صورتی که چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده ٧ قانون تملک
آپارتمانها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند .
کسی که به عنوان نماینده یکی از مالکین تعیین شده است باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی بر اساس
ماده ٩ آیین نامه اجرایی قانون وکالتنامه معتبر خود را ارائه نماید.
شرایط رسمیت مجمع عمومی
برای اینکه جلسه مجمع عمومی رسمیت داشته باشد و تصمیمات آن قابل اجرا باشد،براساس ماده ٨ آیین نامه
اجرایی قانون تملک آپارتمانها باید مالکینی که بیش از نصف مساحت کل قسمت های اختصاصی را در اختیار
دارند یا نمایندگان آنها، در آن حضور داشته باشند.
اما اگر برخی از مالکین به این گونه جلسات بی توجه هستند و در آن شرکت نمی کنند، طبق قانون باید به
ترتیب زیر اقدام شود : اگر در اولین جلسه اکثریت مالکین حاضر نشدند ، جلسه دوم را پانزده روز بعد برگزار
نموده و مجددًا از همه آنها برای شرکت در آن دعوت کنید .
اگر در جلسه دوم هم تعداد کافی حاصل نشد با دعوت مجدد جلسه سوم را پانزده روز بعد برگزار کنید.
طبق تبصره ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها این جلسه با هر تعداد از حاضرین ، رسمیت
خواهد داشت و تصمیمات آن برای افراد غایب هم تعهد ایجاد می کند.

ثبت و نگهداری تصمیمات مجمع عمومی
برای اینکه تصمیمات مجمع قابل استناد و اثبات و معتبر باشد طبق ماده ١٢ آیین نامه اجرایی کلیه تصمیمات
آن باید در صورت جلسه نوشته و ثبت گردد و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.
بر اساس تبصره ماده ١٢ آیین نامه اجرایی، تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران
به مالکین غایب اطلاع داده شود.
الزامی بودن رعایت تصمیمات مجمع عمومی
طبق ماده ١٣ آیین نامه اجرایی و به استناد م اده ۶ قانون تمل ک آپارتمانها ، تصمیمات مجمع عمومی برای کلیه
مالکین الزام آور است . بنابراین مالکین باید ضمن معتبر شمردن تصمیمات اخذ شده ، آن را رعایت نمایند.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی
برای آنکه از حدود اختیارات و وظایف قانونی مجمع عمومی آگاه شویم به ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون
مراجعه می کنیم که به استناد آن ، مجمع عمومی دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
الف _ تعیین رئیس مجمع عمومی.
ب _ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.
پ _ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان.
ت _ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه های سالانه.
ث _ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.
ج _ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان .
انتخاب رئیس مجمع عمومی و مدیر یا مدیران ساختمان
بر اساس ماده ٧ آیین نامه اجرای ی قانون در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی ابتداء رئیس مجمع عموم ی
تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی از بین مالکین و یا اشخاص دیگ ر انتخاب
م یشوند.
تعداد و مدت ماموریت مدیریا مدیران آپارتمان
به استناد ماده ١۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ، تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر
یا مدیران دو سال است ولی مجمع عمومی می تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران
بلامانع خواهد بود.
انتخاب یک نفر به عنوان خزانه دار
طبق ماده ١٨ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ، مجمع عمومی باید یک نفر از مدیران را به عنوان
خزانه دار تعیین نماید، خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوط برای
تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.
انتخاب جانشین مدیران ساختمان
بر اساس ماده ١۶ آیین ن امه اجرایی قانون ، در صورت استعفاء، فوت، عزل و یا حجر مدیر یا مدیران قبل از
انقضاء مدت، مجمع عمومی فوق العاده به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.
طبق تبصره یک الحاقی ماده ١۶ آیین نامه اجرایی قانون ، در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت مدیره
به جه ات فوق از هیأت مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره
تشکیل گردد.
زمان تشکیل مجمع عمومی

براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ، زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوق العاده در
مواردی که توافق نامه ای بین مال کین تنظیم نشده است به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که
بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثریت مزبور، زمان
تشکیل مجمع عمومی با تصمیم حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.
اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران ساختمان
دراین قسمت به ذکر اختیارات و وظایف مدیر و یا مدیران ساختمان ، با استناد به مواد آیین نامه اجرایی می
پردازیم.
١- مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند
( ماده ١۴ آیین نامه اجرایی)
٢- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.
( ماده ٢٠ آیین نامه اجرایی )
سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون به وسیله مدیر تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت
خواهد شد.
٣- مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه های مستمر و مخارج مت علق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا
بعد از پرداخت هزینه و به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک
به او اعلام نمایند.( ماده ٢١ آیین نامه اجرایی )
براساس تبصره ماده ۶ قانون ، نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این
قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر
تعیین کرده باشند.
آپاراتمان داشته باشند مدیر یا «١٠» ۴- در کلیه ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها که بیش از ده
مدیران مکلفند بر ای حفظ و نگهداری و همچنین تنظیف قسمت های مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا،
دربانی استخدام نمایند.( ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی )
۵- مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب می کند می توانند به منظور تأمین هزینه های ض روری و
فوری وجوهی به عنوان تنخواه گردان ازمالکین دریافت دارند.( ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی )
۶- تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر است .( ماده ١٧ آیین نامه اجرایی )
٧- مدیر یا مدیران، امین مالکین بوده و نمی توانند فرد دیگر را به جای خود انتخاب نمایند .( ماده ١٩ آیین نامه
اجرایی )

 

نقل از کتاب : زندگی درآپارتمان (قوانین و مقررات)

تهیه وتنظیم : حسن جمالی رشت آبادی

آذرماه ۱۳۸۵

تاريخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۴۵]


۴۵ نظر »

 1. ما‌یک‌ساختمان‌۸‌واحدی‌داریم‌که۵تا‌از‌واحد‌ها‌یک‌مالک‌دارد‌ که‌ همگی‌۵واحد‌را‌اجاره‌داده‌و‌برای‌خودش‌مدیر‌انتخاب‌میکند‌و‌در‌پایان‌سال‌تمامی‌پول‌باقی‌مانده‌ از‌شارژ‌ها‌را‌درون‌جیبش‌میگذارد‌وحسابی‌پس‌نمیدهد‌چند‌سوال‌داشتم‌ که‌اگر‌لطف‌کنید‌به‌انها‌پاسخ‌دهید‌با‌ذکر‌دلایل‌ قانونب ۱_برا‌انتخاب‌مدیر‌ به‌دلیل‌اینکه‌مالک‌۵واحد‌یکی‌است‌وجلسه‌نمی‌گیرد‌واز‌۵مستجرش‌امضا‌میگیرد‌ روی‌کاغذ‌که‌فلان‌کس‌مدیر‌اشت‌میتوانید‌بدلیل‌مخالف‌ت‌با‌کار‌ایشان‌از‌دادن‌شارژ‌امتناع‌کنیم ۲_مالک‌۵واحد‌با‌اینکه‌ساختمان‌نوساز‌است‌با‌اینکه‌از‌ما‌شارژ‌میگیرد‌ماهی۲۰بیست‌هزار‌تومان برای‌هر‌خرجی‌م منو ثلا‌تعمیر‌پمپ‌یک‌مبلغ‌نجومی‌اعلام‌میکند‌که‌میتوان‌با‌ان‌پول‌یک‌پمپ‌جدید‌خرید‌ وفاکتوری‌هم‌ارا۷عه‌نمیدهدباید‌چه‌کنیم ۳_برای‌اینکه‌تمامی‌واحدهایش‌را‌این‌مالک‌اجاره‌میدهد‌ اولویت‌مدیریت‌با‌مالکان‌ساکن‌در‌اپارمان‌هست‌یا‌نه ۴_میتوان‌مدیریت‌را‌به‌صورت‌نوبتی‌به‌دلیل‌اختلاف‌انجام‌داد ۵_طبق‌قانون‌یک‌مالک‌وقتی‌تمامی‌واحدهایش‌را‌اجاره‌داده‌میتواند‌ بطور‌مکرر‌یعنی‌در‌روز‌دو‌سه‌مرتبه‌وارد‌وخارج‌ساختمان‌شود‌وریموت‌ساختمان‌را‌داشته‌باشد‌ وماشینش‌را‌داخل‌ساختمان‌بیاورد‌‌‌‌

  با‌تشکر‌
  عاجزانه‌خواهش‌میکنم
  سریعا‌جواب‌اینجانب‌را‌ارسال‌نمایید

  نظر توسط مرتض‌افقهی — تیر ۳۰, ۱۳۹۵ @ ۸:۲۴ ق.ظ

 2. سلام
  دوست عزیز، این مشکل در اکثر ساختمانهایی که مالک بیش از نیمی از آپارتمانها در آنها یک نفر است وجود دارد.
  به هرحال چند نکته در این رابطه قابل ذکر است:
  اول اینکه انتخاب مدیر ساختمان باید در مجمع عمومی به روش رای گیری میان ساکنین مجتمع (مالکین یا ساکنین مجتمع) صورت گیرد و صورت جلسه آن مکتوب گردد.
  دوم، روئیت صورت مالی دریافتها و هزینه های ساختمان، حق ساکنین مجتمع است و درصورت استنکاف مدیر مجتمع، می توانید در مراکز قضایی از ایشان شکایت کنید.
  سوم، مالک ساختمان می تواند در بخشهای مشاع ساختمان رفت و آمد کند البته به شرط عمومی عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنین.
  نکته آخر اینکه سعی کنید مسائل ساختمان را با اشتراک مساعی بین ساکنین و گفتگو حل و فصل نمایید و تا آنجا که ممکن است از تنظیم شکایت نامه در مراجع قضایی دوری کنید که موجب صرف وقت و هزینه نسبتا زیاد خواهد بود و موجبات کدروت مابین ساکنین را فراهم خواهد کرد.

  هومیار

  نظر توسط راهبر سایت — مرداد ۱, ۱۳۹۵ @ ۱:۳۷ ب.ظ

 3. با عرض سلام بنده یکی از هیاٌت امنای آپارتمان سی واحدی هستم که تازه مالک یک واحد در این آپارتمان شده ام
  چهار سال قبل خانمی را از بیرون ساختمان استخدام کرده اند به عنوان مدیر ساختمان که سنوات هم به او پرداخته می شود آیا ایشان میتواند با ادعای حق و حقوق بر علیه مالکین به دادگاه شکایت حقوقی ارایه داده و ادعای حق و حقوقی بیشتر نماید؟ و کاصولا برای چنین شخصی چه حق و حقوق قانونی می تواند ایجاد شود؟ راهنمایی بفرمایید.

  نظر توسط زهرا حسنتاش — اسفند ۸, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۴۹ ق.ظ

 4. مستخدم هیات مدیره دراستخدام تمام مالکین است.اگرمصوبات قانون کاروبخشنامه های مربوطه رادریافت نکرده می تواندشکایت کند.
  معمولااگرشکایت هم بشود علیه مجتمع خواهد بود وهیات مدیره به نمایندگی از صاحبان مجتمع، پاسخگوست.

  نظر توسط راهبر سایت — اسفند ۸, ۱۳۹۵ @ ۴:۳۷ ب.ظ

 5. با سلام
  من در یک ساختمان ۲۱ واحدی ساکن شدم که ۱۲ واحد آن خالی هست و برخلاف تصمیم مالکان دیگر مالک خودش رو به عنوان اینکه بیشترین واحدها رو دارا هست مدیر معرفی کرده و هیت مدیره ای تشکیل شد .
  مخواستم بدونم با توجه به موارد فوق میشه هییت مدیره ، مدیر رو عذل کنه و مدیر دیگری انتخاب کنن .

  نظر توسط رسول حق نظری — اسفند ۲۱, ۱۳۹۵ @ ۱۲:۵۷ ب.ظ

 6. سلام

  اگر تعیین مدیر ساختمان طبق رای مجمع ساختمان شما با هیات مدیره باشد، جواب مثبت است.
  وگرنه با توجه به اینکه مالک اکثر واحدها یک نفر است و اعضای مجمع ساختمان از مالکین یا ساکنین ساختمان تشکیل می شود، قاعدتا میتواند در جلسه مجمع ساختمان به نفع خودش رای دهد و مدیر ساختمان گردد.

  هومیار

  نظر توسط راهبر سایت — اسفند ۲۱, ۱۳۹۵ @ ۱:۴۱ ب.ظ

 7. سلام
  یکی از بحث هایی که در انتخاب مدیران یا هیات مدیره هست اینه که آیا مستاجران هم حق انتخاب رای دارند و یا تنها مالکین ؟
  بنظر میرسد طبیعی است که تنها مالکین حق انتخاب و یا حق رای داشته باشند چراکه مستاجر موقتا برای مدت مشخصی در مجتمع ساکن هست و اساسا دغدغه و دلسوزی برای مجتمع ندارد.

  نظر توسط رضا — فروردین ۲, ۱۳۹۶ @ ۳:۳۰ ب.ظ

 8. سلام،چنانچه ساختمانی ۵ واحدی مدیر منتخب نداشته باشد ویکی از ساکنین صرفا جهت جلوگیری از قطع آب وبرق هزینه های آنرا را پرداخت نماید آیا مسوولیت حقوقی مدیر ساختمان بر وی تحمیل می‌گردد.با سپاس از پاسخ شما.

  نظر توسط احمدی — فروردین ۱۸, ۱۳۹۶ @ ۱۱:۳۴ ب.ظ

 9. با سلام

  اگر بطور رسمی و در جلسه مجمع ساختمان ایشان به عنوان مدیر ساختمان منصوب نشده باشند، خیر

  پشتیبانی هومیار

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ @ ۶:۴۵ ق.ظ

 10. با سلام و تشکر از پاسخهای دقیق و راهگشای شما . در ساختمان ۱۰ واحدی ما بعلت عدم قبول مدیریت توسط ساکنین یکی از مالکین با اکراه پذیرفت ولی در طول این دو سال مدیریتش نه کار خاصی غیر از پرداخت قبوض انجام میدهد نه بیلان میدهد همه واحدها هم بطور مرتب شارژ پرداخت میکنند و مبلغ کل شارژ هم تقریبا دو برابر متوسط هزینه های ماهانه است.اصرار من هم به این شخص جهت برگزاری جلسه و دادن بیلان بیفایده است و متاسفانه بقیه واحدها هم اصلا برایشان مهم نیست و به حرف من جهت ملزم نمودن مدیر به برگزاری جلسه و ارایه توضیح توجه نمیکنند.سوالم اینست که با توجه به اینکه هیچ صورتجلسه ای برای تعیین مدیر امضا نشده اولا ایشان به استناد اینکه دو سال است از واحدها شارژ میگیرد و با ارایه استشهاد واحدهای دیگر ، بلحاظ حقوقی و رسمی، مدیر تلقی میشود یا نه و دوم اینکه چگونه میتوان ایشان را ملزم به ارایه بیلان نمود؟

  نظر توسط محمد — فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ @ ۲:۳۳ ب.ظ

 11. با سلام

  از نظر قانونی، وجود صورت جلسه مجمع ساختمان مبنی بر انتصاب مدیر ساختمان ضروری است.
  اگر ایشان استشهادی از تمام واحدها مبنی بر مدیریت خود دارند، قاعدتا می توانند این صورت جلسه را تنظیم و به امضاء ساکنین ساختمان برسانند.
  اخذ گزارش مالی و بیلان ساختمان، حق تمامی ساکنین است و درصورت استنکاف مدیر ساختمان از ارائه گزارش مالی، حق شکایت از ایشان برای ساکنین محفوظ خواهد بود.

  به هرحال، اگر سعی شود با همفکری اکثر ساکنین مجتمع و گفتگو با مدیر ساختمان، ایشان را ملزم به ارائه گزارش نمایید مطمئنا بهترین روش را انتخاب کرده اید.

  پشتیبانی هومیار

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ @ ۷:۱۹ ب.ظ

 12. با سلام.خرجی مانند پیچ کردن نمای ساختمان و هزینه آن خارج از حق شارژ ماهانه.تقیسم هزینه بر اساس متراژ است یا واحدی؟؟برآورد هزینه کتبی کردم و به اطلاع همه رسانیدم بمبلغ هشتصد هزار تومان با داربست ولی مدیر با گروه صخره نوردی انجام داد بمبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان.تکلیف چیست.؟هیچ توجیح و برتری نسبت به داربست وجود نداشته.لطفا توضیح بدهید که این مبلغ را پرداخت کنیم یا نه.اکثرا از اعضا مخالفند

  نظر توسط محمد — خرداد ۵, ۱۳۹۶ @ ۳:۳۵ ب.ظ

 13. با سلام

  هزینه های مشاعات عموما براساس متراژ واحدها تقسیم می گردد
  روش انجام کار به عهده مدیر ساختمان با مشورت با مالکین است.

  نظر توسط راهبر سایت — خرداد ۷, ۱۳۹۶ @ ۹:۲۹ ق.ظ

 14. با سلام،
  بنده و همکارانم در هیئت مدیرۀ مجتمع قصد انعقاد قرارداد کار با یک مدیر مجتمع از خارج از جمع مالکین و ساکنین داریم.
  آیا قالب قراردادی ویژه‌ای برای این نوع از کار با توجه به مسؤولیت‌ها و ضمانت‌های لازمه برای آن سراغ دارید که ما بتوانیم از آن استفاده کنیم؟
  متشکرم

  نظر توسط عضو هیأت مدیره — تیر ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۹:۵۵ ق.ظ

 15. با سلام
  برای این منظور قالب خاصی برای قرارداد وجود ندارد.
  می توانید از قالب قراردادهای کار معین استفاده کنید.

  نظر توسط راهبر سایت — تیر ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۱:۵۰ ب.ظ

 16. با سلام
  بنده مدیر مجتمع ۲۲۸ واحدی هستم چند واحد مدتی است شارژمجتمع را پرداخت نمکنند چه راه کاری دارید که بنده بتوانم از آنها شارژ مجتمع را بگیرم

  نظر توسط محرم رزمخواه — مرداد ۲۵, ۱۳۹۶ @ ۱:۲۹ ق.ظ

 17. با سلام

  اگر مذاکره جوابگوی مشکل نیست، تنها راه، اقدام قانونی و شکایت در شورای محله یا مراجع قانونی دیگر است.

  نظر توسط راهبر سایت — شهریور ۱۶, ۱۳۹۶ @ ۷:۳۵ ب.ظ

 18. در ساختمانی که بیش از نیمی از واحدها را یک نفر مالک است آیا در هنگام رای گیری جهت انتخاب مدیریت ساختمان به اندازه واحدها می تواند حق تصمیمی گیری نماید یا تنها یک رای دارد

  نظر توسط احمدی — شهریور ۴, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۵۵ ق.ظ

 19. با سلام

  مالک هر واحد یک رای دارد. بنابراین صاحب چند واحد، دارای رای به تعداد مالکین خواهد بود.

  نظر توسط راهبر سایت — شهریور ۱۶, ۱۳۹۶ @ ۷:۲۷ ب.ظ

 20. اینجانب و همسرم ساکن یک آپارتمان در مجموعه شش واحدی هستیم که ۵ واحد اداری شده و تعداد زیادی کارمند و کارگر و موتور و ماشین ایاب و ذهاب دارند .
  لطفا بفرمایید نحوه تقسیم هزینه های مشاع چگونه است چون ایشان پر قدرت می گویند من مالک کل هستم و تصمیمات را من اعلام میکنم و شما باید یک ششم هزینه بدهید . ولی ما ابهام داریم .۱- مالکین فقط دو نفر
  ۲- اداری ۵ واحد
  مسکونی ۱ واحد
  نفرات در مسکونی دو نفر
  در داری بیش از ۴۰نفر

  نظر توسط زر — شهریور ۷, ۱۳۹۶ @ ۱:۱۲ ب.ظ

 21. با سلام

  عمومات قانون وآیین نامه تملک آپارتمان هابراین ساختمان ۶ واحدی هم حکومت دارد و استثنایی قانون برای این قبیل موارد در نظر نگرفته است.
  بنابراین یک واحد قاعدتا باید یک ششم هزینه های مشاع ساختمان را بپردازد.

  نظر توسط راهبر سایت — شهریور ۱۶, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۳۷ ب.ظ

 22. با سلام وعرض احترام من دریک آپارتمان ۱۲واحدی زندگی میکنم دیروز ساکنین آپارتمان به علت نا رضایتی از مدیر ساختمان جمع شده ومدیر ساختمان جدید تعین کردند اما مدیر ساختمان قبول نمیکند وبا سخنان درشت ساکنانرا تهدیدبهشکایت میکند ومیگوید من اثاث نامه تنضیم کردم وثبت کردم وهیچ کسی نمیتواند مدیر را عوضکند ضمنآ ایشان مجرداست .آیا درست میگوید؟آ

  نظر توسط حسین مولوی — مهر ۴, ۱۳۹۶ @ ۱:۰۸ ق.ظ

 23. با سلام

  انتخاب هیات مدیره و مدیر ساختمان در جلسه مجمع انجام می شود. اگر اکثریت مالکین آپارتمانها قائل به انتخاب مدیر جدید هستند، با تشکیل جلسه مجمع فوق العاده می توانند مدیر جدیدی را انتخاب نمایند.
  توصیه می کنیم که به جای یک نفر مدیر، یک هیات مدیره ۳ نفره انتخاب نمایید تا یکی از ایشان مسئولیت مدیریت ساختمان را به عهده بگیرد

  نظر توسط راهبر سایت — مهر ۴, ۱۳۹۶ @ ۳:۲۵ ب.ظ

 24. با سلام
  میخواستم بدونم نحوه رای گیری در یک اپارتمان دوازده واحدی برای انتخاب هیئت مدیره سه نفره چگونه است ،آیا هر مالک باید به سه نفر رای بدهد یا به یک نفر.با تشکر

  نظر توسط زهیر خلج — آبان ۳, ۱۳۹۶ @ ۴:۱۷ ب.ظ

 25. با سلام
  هر مالک به یک تا سه نفر بسته به تمایل خود رای می دهد و صاحبین اکثریت آرا، هیات مدیره آپارتمان خواهند بود.

  نظر توسط راهبر سایت — آبان ۱۳, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۰۶ ق.ظ

 26. آیا مستاجرین حق مدیرت در ساختمان دارند؟؟

  نظر توسط محسن — دی ۲, ۱۳۹۶ @ ۹:۱۰ ب.ظ

 27. با سلام

  مدیر مجتمع را هیات مدیره یا مجمع ساختمان مشخص می کند و میتواند از بین مستاجرین و یا حتی از بیرون مجتمع باشد.

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۳۸ ب.ظ

 28. با سلام
  اگر یک ساختمان فقط دو مالک باسهم مساویداشتهباشد مدیر ساختمام جه کسی است درصورتیکه یکی از مالکین در ساختمان حضور ندارد و مستاجر نیر ندارد

  نظر توسط مهران اسماعيلي — دی ۱۶, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۱۴ ق.ظ

 29. با سلام

  باید بصورت توافقی مدیر معین گردد

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۳۶ ب.ظ

 30. با سلام آپارتمان ما۱۴ واحد دارد که ۸ واحد آن متعلق به ما است که دست مستاجر است . در تعیین هیات مدیره مستاجران باید رای بدهند یا مالکین. هزینه بیمه ساختمان و کپسولهای آتش نشانی از شازژ پرداخت می شود یا مالکین باید پرداخت کنند. با تشکر

  نظر توسط شاکری — دی ۱۸, ۱۳۹۶ @ ۸:۵۵ ب.ظ

 31. با سلام

  رای توسط مالکین انجام می شود
  هزینه های فوق با مالکین است

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۳۵ ب.ظ

 32. با سلام
  ضمن تشکر از اطلاعات مفید شما ما یک ساختمان ۱۸ واحدی هستیم از ابتدا ساختمان هئیت مدیره تشکیل داده شده سازنده ملک که اکثریت واحد ها را داشته به مرور زمان واحد ها را فروخته و الان ۵ واحد از ۱۸ واحد ایشان مالک هست و همچنین ۲ دو مغازه در زیر ساختمان وجود دارد که هیچ نقطه اشتراکی با ساختمان ندارد از نظر ورودی تنها مغازه اصلی ۶ پارکینگ به اشتراک دارد که ایشان هیچ موقع هئیت مدیره را قبول نداشته و اعلام می کند چون متراژ مغازه ها و ۵ واحد بیش از ۶۰% کل می باشد تصمیمات من بر همه ارجعیت دارد
  سوال من این است
  ص
  ۱ آیا مغازه ها نیز در مجمع عمومی حق رای دارد یا خیر ؟
  ۲ نحوه دریافت شارژ از مغازه ها چگونه می باشد ؟
  ۳ اساسنامه ساختمان از جانب ۱۳ واحد از ۱۸ واحد مسکونی امضا شده است ولی آن ۵ واحد و ۲ واحد مغازه امضا نکرده اند آیا اساسنامه ما معتبر است
  با تشکر

  نظر توسط علی تقوی — بهمن ۱, ۱۳۹۶ @ ۷:۵۸ ب.ظ

 33. با سلام

  هر مالک در مجتمع(چه ملک مسکونی و چه تجاری) در مجمع عمومی سالیانه یک رای دارند و مساحت واحدها در این مطلب تاثیری ندارد.
  نحوه دریافت شارژ از واحدها باید توسط هیات مدیره مشخص گردد.
  اگر اساسنامه در مجمع عمومی و با رعایت تشریفات قانونی مصوب شده است برای تمامی واحدها لازم الاتباع است.

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۳۴ ب.ظ

 34. سلام درمجمع یک مجتنع ۱۹۲ واحدی تعدادی ازاعضا باتوجه به اینکه ساختمان درشمال واقع است و امکان حضور ندارن وکالت دادند که مورد تایید مدیر مجمتع هم قرار گرفت اما درروز برگزاری مجمع ناغافل اعلام کردند که وکالتهارا علی رغم تصدیق قبول ندارند !!لازم به ذکر است که ما اساسنامه نداریم و طبق قانون مدنی وکالت غیررسمی دادیم!!حالا ایا میشود ازتصمیم خودسرانه اداره کننده مجمع شکایت کرد؟؟

  نظر توسط ناشناس — بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ @ ۲:۳۳ ب.ظ

 35. با سلام

  بله با فرض وجود وکالت نامه مکتوب و با امضای موکل، مجاز است

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۲۴ ب.ظ

 36. سلام درمجمع یک مجتنع ۱۹۲ واحدی تعدادی ازاعضا باتوجه به اینکه ساختمان درشمال واقع است و امکان حضور ندارن وکالت دادند که مورد تایید مدیر مجمتع هم قرار گرفت اما درروز برگزاری مجمع ناغافل اعلام کردند که وکالتهارا علی رغم تصدیق قبول ندارند !!لازم به ذکر است که ما اساسنامه نداریم و طبق قانون مدنی وکالت غیررسمی دادیم!!حالا ایا میشود ازتصمیم خودسرانه اداره کننده مجمع شکایت کرد؟؟

  نظر توسط طناز نفیسی — بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ @ ۲:۳۴ ب.ظ

 37. با سلام

  وکالت نامه ها باید حتما مکتوب و با امضای موکل باشد.
  قاعدتا شکایت مجاز است.

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۲۱ ب.ظ

 38. باسلام.مجتمعی چندواحدی است که زمان مقرر برای انتخاب هیات مدیره را رعایت نکرده،به دادگاه شکایت کردیم جهت ابطال مصوبه قاضی از خواهان مصوبه را خواسته که هیات مدیره ندادند و منکر وجود همچین مصوبه ای شدند و قرار عدم استماع داده شد و حتی قاضی نگفت پس شما روی چه مدرکی هیات مدیره هستین و وظیفه خواهان دانست که مصوبه را ارایه بدهد.حال نزدیک چهل مالک مخالف وجود دارد ایا با استشهادیه این چهل مالک میشود مجمع عمومی فوق العاده گرفت و رای گیری دوباره انجام داد؟

  نظر توسط سپهری — اسفند ۱۳, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۱۰ ب.ظ

 39. سلام

  به هرحال مجمع عمومی به طور فوق العاده را نیز باید هیات مدیره برگزار نماید.

  شاید بهتر باشد در مجمع عمومی(سالیانه) این موارد را مطرح و تصمیم گیری نمایید

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۱۷ ب.ظ

 40. باسلام
  احتراماََ با عنایت به انتخاب مدیر ساختمان توسط مالکین یک آپارتمان ، خواهشمند است نمونه متن انتصاب را بفرستید. ممنون

  نظر توسط آرین — فروردین ۱۱, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۱۴ ق.ظ

 41. با سلام

  عموما مدیر ساختمان توسط هیات مدیره و یا مجمع ساختمان نصب می گردد.
  روش نصب هم، معمولا درج در صورت جلسه مجمع و یا هیات مدیره است

  نظر توسط راهبر سایت — فروردین ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۰۱ ب.ظ

 42. سلام خوبین خسته نباشین
  من تو ی مجتمع ۴۵ واحدی مدیر هستم الان بعد از ۲سال و ۷ماه دوباره جلسه گذاشتند و رای گیری کردند و هیت مدیره برای مدیریت فرد دیگری را انتخاب کردند و من جزو اعضای هیت مدیره باقی ماندم. من توی این مدتی که مدیر بودم همه هزینه های مجتمع رو مثل واحدهای دیگر پرداخت کردم و حقوقی هم دریافت نکردم ؛ سوالم اینه که من الان میتونم درخواست هزینه هایی که پرداخت کردم و حقوقی که دریافت نکردم رو از هیت مدیره و مالکین داشته باشم؟؟؟

  نظر توسط هادی — اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷ @ ۵:۴۷ ب.ظ

 43. با سلام

  اگر مبنا بر عدم پرداخت حقوق به مدیر ساختمان بوده، خیر جای شکایت نیست.

  نظر توسط راهبر سایت — مرداد ۱, ۱۳۹۷ @ ۱۱:۵۹ ق.ظ

 44. سلام
  من در یک مجتمع بزرگ شامل تعداد زیادی ساختمان و هر ساختمان شامل تعدادی واحد زندگی می کنم. لطفا بفرمایید مستاجرین ساکن میتوانند برای رای دادن در مجمع فوق العاده برای انتخاب مدیران با ارایه فقط اجاره نامه شرکت کنند و رای بدهند؟

  نظر توسط خضرایی — مرداد ۲۱, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۱۷ ب.ظ

 45. با سلام

  حق رای در قانون جهت انتخاب مدیران برای مالکین درنظر گرفته شده است ولی متعارف است که مستاجرین با هماهنگی مالک در رای گیری شرکت کنند. وکالت از مالک در این مورد سندیت دارد.

  نظر توسط راهبر سایت — آبان ۲, ۱۳۹۷ @ ۱۱:۵۹ ق.ظ

--- ---

ثبت يک نظر

معادله زیر را به جهت حفظ موارد امنیت سایت، کامل کنید: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.