آشنایی با آزمون تست هوش

آزمون آمادگی تست IQ

این آزمون به جهت آشنایی شما با نحوه سوالهای تست IQ طراحی شده است.
در این پیش آزمون، شما به ۱۲ سوال جواب داده و در نهایت امتیاز خود را مشاهده خواهید کرد.
به جهت آزمایشی بودن این آزمون، محدودیت زمانی لحاظ نشده است.