خدمات پیشرفته هومیار
      ♦ اطلاع رسانی پیامکی (بعد از سه ماه اول که به صورت رایگان می باشد)
      ♦ پرداخت اینرنتی شارژ توسط ساکنین مجتمع
  تعرفه این خدمات برحسب تعداد واحد مجتمع و برای دوره های زمانی متفاوت، به شرح زیر است:
عنوان سرویس مجتمع چند واحدی مبلغ (هزار تومان)
از تا یک ماهه شش ماهه یک ساله
اطلاع رسانی پیامکی به ساکنین در مورد بدهی شارژ و شناسه پرداخت از ۱ واحد  تا ۱۰ واحد   ۲۰   ۳۵   ۶۵
از ۱۱ واحد تا ۳۰ واحد ۴۰  ۷۰ ۱۳۰ 
از ۳۱ راحد تا ۱۰۰ واحد ۸۰ ۱۴۰  ۲۵۰ 
از ۱۰۱ واحد تا ۱۵۰ واحد ۱۵۰  ۲۵۰  ۴۰۰


عنوان سرویس مجتمع چند واحدی مبلغ (هزار تومان)
از تا یک ساله
پرداخت اینترنتی شارژ توسط ساکنین از ۱ واحد  تا ۱۰ واحد ۳۰
از ۱۱ واحد تا ۳۰ واحد ۵۰ 
از ۳۱ راحد تا ۱۰۰ واحد   ۸۰ 
از ۱۰۱ واحد تا ۱۵۰ واحد  ۹۵