خدمات پیشرفته هومیار
      ♦ اطلاع رسانی پیامکی (بعد از سه ماه اول که به صورت رایگان می باشد)
      ♦ پرداخت اینرنتی شارژ توسط ساکنین مجتمع
  تعرفه این خدمات برحسب تعداد واحد مجتمع و برای دوره های زمانی متفاوت، به شرح زیر است:
عنوان سرویسمجتمع چند واحدیمبلغ (هزار تومان)
ازتاسه ماههشش ماههیک ساله
اطلاع رسانی پیامکی به ساکنین در مورد بدهی شارژ و شناسه پرداختاز ۱ واحد تا ۱۰ واحد  ۳۰  ۵۵  ۱۰۰
از ۱۱ واحدتا ۳۰ واحد۶۰ ۱۱۰۲۰۰ 
از ۳۱ واحدتا ۱۰۰ واحد۱۱۰۲۱۰ ۴۰۰ 
از ۱۰۱ واحدتا ۱۵۰ واحد۲۰۰ ۳۸۰ ۷۳۰


عنوان سرویسمجتمع چند واحدیمبلغ (هزار تومان)
ازتایک ساله
پرداخت اینترنتی شارژ توسط ساکنیناز ۱ واحد تا ۱۰ واحد۵۰
از ۱۱ واحدتا ۳۰ واحد۷۰ 
از ۳۱ واحدتا ۱۰۰ واحد۹۰
از ۱۰۱ واحدتا ۱۵۰ واحد ۱۳۰